Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia audiowizualnych usług medialnych typu „VOD”, usług informacyjnych oraz usługi dostępu do forum przez spółkę Eska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 66941, NIP 5990020368, REGON 210209230, kapitał zakładowy 7 200 000,00 zł (zwaną dalej „Eska”).
 2. Kontakt z Eska jest możliwy w formie elektronicznej pod adresem e–mail: kontakt@eska.tv.
 3. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z Usług. Korzystanie z Usług jest możliwe pod warunkiem akceptacji Regulaminu.
 4. Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej, przed zawarciem Umowy, na jego żądanie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
II. DEFINICJE
 1. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usług.
 2. Strona Internetowa – strona internetowa funkcjonująca pod adresem https://www.eska.tv/.
 3. Treści – oferowane Użytkownikowi w ramach Usługi treści audiowizualne stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) i podlegające ochronie zgodnie z przepisami wskazanej ustawy oraz innych przepisów prawa własności intelektualnej. Prawami do Treści dysponuje Eska.
 4. Świadczenie Usługi drogą elektroniczną – sposób wykonania Usługi, który następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, w ramach transmisji danych za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Sprzęt – urządzenia umożliwiające korzystanie przez Użytkownika z Usługi , w tym komputery PC, urządzenia mobilne (telefony, tablety), odbiorniki telewizyjne Smart TV.
 6. Usługi – Usługa VOD, Usługa Informacyjna, Usługa Forum.
 7. Usługa VOD – usługa polegająca na oferowaniu poprzez Stronę Internetową dostępu do Treści w sposób nieodpłatny, drogą elektroniczną, bez możliwości ich kopiowania (audiowizualne usługi medialne typu „video on demand”).
 8. Usługa Informacyjna – usługa polegająca na udostępnianiu na Stronie Internetowej informacji dotyczących różnych dziedzin życia.
 9. Usługa Forum – usługa polegająca na oferowaniu dostępu do forum działającego na Stronie Internetowej.
 10. Cyfrowy Polsat – Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS0000010078, kapitał zakładowy 25.581.840,64 zł w pełni wpłacony, NIP 796-18-10-732.
III. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Eska świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
 2. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz z zawarciem z Eska przez Użytkownika umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony (dalej jako „Umowa”).
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Użytkownik w każdym czasie uprawniony jest do rozwiązania umowy. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy można złożyć w dowolny sposób i w dowolnej formie w tym pisemnie na adres korespondencyjny Eska, przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@polsat.com.pl lub w sposób dorozumiany poprzez zaprzestanie korzystania z Usług. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zakończenia korzystania z Usług.
 4. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów i o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy. Wskazane w zdaniu poprzedzającym odstąpienie może zostać zrealizowane w dowolnej formie. Eska ma prawo wypowiedzieć Umowę na dwa miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego jedynie z ważnej przyczyny, którą może być tylko i wyłącznie kończenie działalności Eska w zakresie objętym Regulaminem. Z uwagi na fakt, że Użytkownicy zawierając Umowę nie podają Eska danych umożliwiających bezpośredni kontakt z nimi, wypowiedzenie umowy nastąpi poprzez zamieszczenie wyraźnego ogłoszenia na Stronie Internetowej.
 5. Eska będzie miał prawo zmiany Regulaminu w trakcie obowiązywania Umowy jedynie w przypadku gdy zaistnieje ważna przyczyna , którą może być tylko i wyłącznie:
  1) zmiana funkcjonalności Serwisu mająca na celu:
  - ułatwienie Użytkownikom korzystania z Usług,
  - wprowadzenie nowych funkcji do Usług, które wymagają zmiany Regulaminu,
  - usunięcie funkcjonalności, których Eska nie może utrzymać z powodów technicznych, wymagające zmiany Regulaminu,
  2) konieczność dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.
 6. W przypadku zmiany Regulaminu Eska jest zobowiązany zamieścić wyraźną informację o zmianie Regulaminu wskazując, treść:
  - dotychczasowego Regulaminu,
  - nowego Regulaminu,
  - dotychczasowego Regulaminu z zaznaczonymi zmianami.
 7. Każdy Użytkownik, który nie akceptuje Regulaminu w jego nowym brzmieniu ma prawo rozwiązać Umowę w każdym czasie powiadamiając o tym Eska w dowolnej formie. Brzmienie nowego Regulaminu zaczyna wiązać strony 60 dni od daty zamieszczenia nowego Regulaminu.
 8. Świadczenie Usług przez Eska może polegać na zamieszczeniu na Stronach Internetowych odtwarzacza materiałów VOD IPLA obsługiwanego przez Cyfrowy Polsat. W przypadku, gdy Użytkownik będzie korzystał ze wspomnianego odtwarzacza, wówczas podmiotem świadczącym usługę dostępu do materiału VOD będzie Cyfrowy Polsat na podstawie regulaminu dostępnego na stronie www.ipla.tv.
IV. KORZYSTANIE Z USŁUG
 1. W przypadku Usługi VOD Użytkownikowi mogą być wyświetlane materiały reklamowe (audiowizualne, graficzne, tekstowe) przed, w trakcie oraz po odtworzeniu Treści.
 2. Użytkownikowi z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi VOD udzielana jest każdorazowo, przez Cyfrowy Polsat, w sposób nieodpłatny, licencja niewyłączna do Treści ważna przez cały czas trwania emisji danej Treści.
 3. Zabronione jest utrwalanie, kopiowanie i przekształcanie obrazu i/lub dźwięku oferowanego w ramach Usługi VOD.
 4. W ramach Usługi VOD Użytkownik uzyskuje dostęp do Treści wyłącznie na potrzeby własnego osobistego użytku. Oznacza to, że Użytkownik nie nabywa praw do kopiowania Treści w całości lub części, wprowadzania zmian i modyfikacji, przesyłania i publicznego odtwarzania, w tym udostępniania w sieci Internet oglądanych Treści, jak i prezentowania lub wykorzystywania Treści w celach komercyjnych.
 5. Usługa Forum jest usługą pozwalającą na publiczne komentowanie zjawisk i zdarzeń przez Użytkowników.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż jego wypowiedzi będą powszechnie dostępne w sieci Internet przez nieograniczony czas i wyraża na to nieodpłatną zgodę. Użytkownik wyraża również zgodę aby inne osoby korzystające z Forum komentowały jego wypowiedzi.
 7. Eska może zablokować możliwość korzystania przez Użytkownika z forum, jeśli:
  - użytkownik dopuszcza się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
  - sposób korzystania z Usługi Forum bądź treści rozpowszechnianie poprzez Usługę Forum pozostają w sprzeczności Regulaminem,
  - komentarze mają charakter reklamowy bądź spamerski.
 8. Eska zastrzega, że w opinii lub wypowiedzi umieszczonej na stronie forum nie mogą znaleźć się treści reklamujące przedsiębiorców i osoby wykonujące wolne zawody oraz treści reklamujące ich działalność lub oferowane przez nich towary i usługi ani żadne oferty.
 9. Eska zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści wulgarne, obraźliwie, naruszające przepisy prawa, naruszające dobra osobiste albo zasady współżycia społecznego, a także tych, które nie są zgodne z profilem Usługi Forum.
 10. Użytkownik może zamieszczać na Forum treści i materiały do których posiada odpowiednie prawa. W sytuacji kiedy treści nie spełniają powyższych wymogów Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za zaspokojenie roszczeń osób trzecich, wynikające z naruszenia praw autorskich.
 11. Użytkownik może zamieszczać w Usłudze Forum załączniki których wielkość nie przekracza 5 MB.
 12. Podczas trwania licencji Użytkownik nie ma prawa wymagać od Eska usunięcia wprowadzonych przez siebie treści.
 13. Z chwilą umieszczenia jakiegokolwiek materiału/treści (np. wypowiedź pisemna lub audio, zdjęcie, film, wizerunek, itp.) , (dalej Materiał) w Usłudze Forum Użytkownik udziela Eska licencji na okres 10 (dziesięciu) lat, nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, nieodpłatnej, zbywalnej, w pełni przenaszalnej, z prawem udzielania sublicencji, na korzystanie z Materiałów na następujących polach eksploatacji:
  - utrwalanie poprzez odręczne sporządzanie kopii Materiałów oraz przenoszenie Materiałów na wszelkiego rodzaju nośniki, jakąkolwiek techniką niezależnie od systemu, formatu i standardu;
  - zwielokrotnianie Materiałów, tj. sporządzenie kolejnych egzemplarzy materialnego nośnika techniką poligraficzną;
  - zwielokrotnienie, tj. sporządzenie kolejnych egzemplarzy materialnego nośnika techniką cyfrową i optyczną;
  - zwielokrotnienie, tj. sporządzenie kolejnych egzemplarzy materialnego nośnika techniką magnetyczną;
  - wprowadzanie egzemplarzy Materiałów do obrotu;
  - digitalizacja, wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu, utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego;
  - inkorporowanie Materiałów do utworu multimedialnego i/lub utworu zbiorowego;
  - używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa albo towaru lub usługi;
  - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  - wystawianie i wyświetlanie, a także nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub nadanie za pośrednictwem satelity;
  - sprzedaż, najem, dzierżawa, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim Materiałów, a także składanie oferty w tym zakresie;
  - wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, w tym przeróbek i adaptacji materiałów.
V. NIEZBĘDNE WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania techniczne dla Sprzętu niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Eska, umożliwiające korzystanie przez Użytkownika z Usług obejmują:
- w przypadku wszystkich urządzeń: połączenie z siecią Internet, w tym dostęp do łącza internetowego o rzeczywistej przepustowości minimum 1 Mbps,
- Eska nie gwarantuje prawidłowego działania Usług Użytkownikom nie spełniającym wymogów technicznych określonych powyżej.

 

VI. WARUNKI DOSTĘPU DO USŁUGI
 1. W ramach Usługi Użytkownik uzyskuje dostęp do Treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Oznacza to, że nie nabywa on praw do kopiowania w całości lub części, wprowadzania zmian i modyfikacji, przesyłania i publicznego odtwarzania w tym udostępniania w sieci Internet oglądanych Treści jak i prezentowania lub wykorzystywania Treści w celach komercyjnych.
 2. Eska dołoży należytej staranności w celu realizacji Usługi na rzecz Użytkowników.
VII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. Użytkownikowi przysługuje reklamacja.
 2. Reklamacje rozpatruje Eska.
 3. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres korespondencyjny Eska lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@polsat.com.pl.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (np.: adres korespondencyjny, nr telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej) a także wskazywać przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające. Może zawierać oznaczenie sposobu i formy kontaktu z Użytkownikiem.
 5. Eska ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie 7 dni kalendarzowych i niezwłocznie poinformować Użytkownika o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 6. Niepoinformowanie Użytkownika w terminie 10 dni o wyniku postępowania reklamacyjnego jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności – oprócz aktów prawnych wskazanych w treści poprzedzającej Regulaminu – zastosowanie znajdują postanowienia Kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie spory powstałe na gruncie realizacji Umowy podlegają kognicji sądów polskich.
 3. Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej.
 4. Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych użytkownika jest Eska, e-mail: daneosobowe@polsat.com.pl.

 

W Eska został wyznaczony inspektor ochrony danych – kontakt: daneosobowe@polsat.com.pl.

 

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”), art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, nawiązaniu kontaktu z Eska oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez 10 lat.

 

Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Eska dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz przeniesienia danych.

 

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

Podanie przez użytkownika danych osobowych jest warunkiem skorzystania z usług Eska oraz nawiązania kontaktu z użytkownikiem.

>